معاونت اداری، مالی و عمرانی

انعقاد تفاهم نامه با شیرینی سرای تشریفات در آستانه سال جدید

خبر معاونت مالی و اداری
۱۴ اسفند ۱۳۹۸

انعقاد تفاهم نامه با فروشگاه پوشاک ادریسی

خبر معاونت مالی و اداری
۱۴ اسفند ۱۳۹۸

انعقاد تفاهم نامه با شرکت پروتئینی مظاهر گوشت گلستان

خبر معاونت مالی و اداری
۱۴ اسفند ۱۳۹۸

پروژه مسجد در سایت پردیس جدید

خبر معاونت مالی و اداری
۷ آبان ۱۳۹۸

پروژه دانشکده تعاون

خبر معاونت مالی و اداری
۷ آبان ۱۳۹۸

پروژه ساختمان اساتید

خبر معاونت مالی و اداری
۷ آبان ۱۳۹۸

پروژه سازمان مرکزی

خبر معاونت مالی و اداری
۷ آبان ۱۳۹۸

پروژه طرح جامع دانشگاه

خبر معاونت مالی و اداری
۷ آبان ۱۳۹۸

ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

خبر معاونت مالی و اداری
۴ آبان ۱۳۹۸

پذیرش میهمانان تابستانی در مهمانسرای دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

خبر معاونت مالی و اداری
۲۰ تیر ۱۳۹۷
  پذیرش میهمانان تابستانی در مهمانسرای دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

صفحه:  123